Làng mộc Kim Bồng Hội An – Làng nghề thủ công hàng trăm năm tuổi

Làng nghề truyền thống là một phần di sản lịch sử văn hóa còn lại...